En historisk dag for havet og naturen – EU’s naturgenopretningsplan kan ændre landskabet

Et historisk tiltag, der kan redde dansk natur og hav

EU har efter hårde forhandlinger netop vedtaget en ambitiøs naturgenopretningsplan, der sigter mod at genoprette og bevare naturen på tværs af medlemslandene. Planen, der er blevet udformet som en del af EU’s grønne dagsorden og den nye biodiversitetsstrategi for 2030, repræsenterer en betydelig forpligtelse til at beskytte og genoprette økosystemer i hele EU. En omstændighed der får kæmpe betydning for den danske natur og vores hårdt pressede farvande i de kommende år.

 

Genopretning af økosystemer på land og i vand

Mindst 20 procent af EU’s samlede land- og havareal skal genoprettes inden 2030. Og senest i 2050 skal alle økosystemer, der har behov for det, være genoprettet, skriver altinget.dk.

”På levesteder, der anses for at være i dårlig tilstand, skal medlemsstaterne gennemføre tiltag for at genoprette mindst 30 procent senest i 2030, mindst 60 procent inden 2040 og 90 procent inden 2050. Det gælder alt fra skove, græsarealer og vådområder til floder, søer og koralrev.” (altinget.dk)

Danmark skraber i dag bunden i EU. Kun omkring to procent af det danske areal er beskyttet natur. EU har et mål om 30 procent. En femtedel af dyr, planter og svampe er truet af udryddelse eller er allerede uddøde i Danmark. (dr.dk)

Danmark er et af de tættest opdyrkede lande i verden og landbruget udgør i dag over 60 % af Danmarks areal. Over 35 procent benyttes primært til foder af svin og køer.

Det har skabt næsten uoverskuelige problemer for vores drikkevand, vores havmiljø, for ikke at tale om landbrugets uforholdsmæssig store CO2 udledning i forhold til andre erhverv.

Landbruget fylder til sammenligning kun 2-3 procent af Danmarks BNP, og modtager omkring 8 milliarder skatteyderbetalte kroner i støtte hvert år. Støtten er ifølge DR i høj grad koncentreret hos de rigeste landmænd.

Baggrund og formål

EU’s naturgenopretningsplan er udviklet som en reaktion på den stadigt stigende trussel mod biodiversiteten og naturens tilstand både i Europa og globalt. Planen er designet til at tackle tabet af biodiversitet, habitatødelæggelse og klimaforandringer, som alle er alvorlige trusler mod økosystemernes sundhed og funktionalitet.

Centrale elementer af planen

Planen fokuserer på flere nøgleområder for at sikre en effektiv genopretning af naturen:

Beskyttelse og genopretning af økosystemer: EU vil prioritere beskyttelse og genopretning af vitale økosystemer såsom skove, vådområder, og havmiljøer. Dette omfatter genplantning af skove, genopretning af vådområder og etablering af beskyttede naturområder.

Det indbefatter eksempelvis plantning af 3 milliarder nye træer, indsats for flere fugle og beskyttelse af bier og sommerfugle.

Bæredygtigt Landbrug og Skovbrug: Planen integrerer bæredygtige landbrugs- og skovbrugspraksisser for at reducere miljøpåvirkninger og bevare biodiversitet.

Begrænsning af forurening: Der er fokus på at reducere forurening fra landbrug, industri og andre kilder for at forbedre vandkvaliteten og beskytte naturlige levesteder.

 

Betydning for Danmark og EU

For Danmark, som et medlem af EU, har naturgenopretningsplanen stor betydning:

Bevarelse af arter og habitater: Danmark er hjemsted for en række unikke arter og naturtyper, herunder vådområder og kystnære habitater. Planen vil bidrage til at beskytte disse områder mod yderligere nedbrydning og tab af biodiversitet.

Klimatilpasning og modstandsdygtighed: Genopretning af natur kan bidrage til at øge modstandsdygtigheden over for klimaforandringer, f.eks. ved at reducere risikoen for oversvømmelser gennem genopretning af vådområder.

Økonomiske muligheder: Implementeringen af naturgenopretningsplanen vil også åbne op for økonomiske muligheder, herunder grønne jobskabelsesinitiativer og investeringer i bæredygtige infrastrukturer. Implementeringen af naturgenopretningsprojekter kan skabe nye jobmuligheder inden for miljøsektoren, herunder landskabspleje, genoprettelse af vådområder, skovrejsning og genoplivning af naturområder, som landmænd også i høj kan kan være med til og få økonomisk støtte for.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) kalder vedtagelsen af naturgenopretningsplanen for en stor sejr for Europas natur.

”I dag er en ualmindelig stor dag for naturen i Europa” (skriver Magnus Heunicke på det sociale medie X)

“Det er vigtigt, for vi står i en biodiversitetskrise, hvor vores havmiljø er presset, og vi taber arter i et hidtil uset tempo. Med forordningen skal vi i fællesskab styrke genopretningen af biodiversiteten i EU, skriver ministeren. (Ritzau)

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kaldte i en pressemeddelelse den nye forordning for historisk.

Regeringen har tidligere vurderet, at EU’s naturgenopretningsplan vil betyde, at 20.000 hektar landbrugsjord skal omlægges til fri natur, hvilket selvfølgelig vil få konsekvenser for landbruget. Overvejelserne er dog allerede på bordet med de grønne trepartsforhandlinger.

Landbruget er klar over at der kommer store ændringer

Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer udtalte sig for nylig om, hvad det overhovedet vil sige at være landmand i fremtiden: “Vi skal i større grad placere den danske landmand i centrum som arealforvalter – uanset om arealet er skov, natur eller marker – og gå fra en fortælling i debatten om, at det er landbruget mod naturen, til at det er landbruget sammen med naturen,” sagde han.

Desuden er der pt. et rekordstort råderum i dansk økonomi, som kan være med til at hjælpe i overgangen til en sundere natur.

EU’s naturgenopretningsplan repræsenterer en afgørende indsats for at sikre, at fremtidige generationer kan nyde gavn af sundere og mere robuste økosystemer. For Danmark indebærer planen en mulighed for at styrke sin indsats mod klimaforandringer og bevarelsen af biodiversiteten. Gennem effektiv implementering og opfølgning kan EU og Danmark sammen spille en afgørende rolle i at genoprette naturen og sikre den fremover.

 

Relaterede artikler:

Vi står måske på tærsklen til en kæmpe omlægning af landbruget der kan redde naturen og havet

Danmarks havbund er død og fiskene væk – handling kan dog endnu redde udviklingen

Vi har hårdt brug for en ny landbrugsrevolution siger Nobelprisvinder og tidligere energiminister

 

Kilder:
Altinget, Ritzau, Landbrugsavisen, dr.dk, EU Commission. EU Biodiversity Strategy for 2030.
Ministry of Environment and Food of Denmark. Danish Nature and Biodiversity Policy.

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her